This block is broken or missing.‎ You may be missing content or you might need to enable the original module.‎

دزدگیر لباس / گیت فروشگاهی

تصویر
نمایش محل کسب شما

پیش فرض میدان آزادی تهران

دسته بندی
Body

گيت فروشگاهي با عملکرد خاص خود ، امنیت بالایی را برای انواع فروشگاه ها مهیا می کند.در صورت خروج پوشاک و محصولات از مغازه، گيت فروشگاهي به سرعت سوت میکشد و صاحب فروشگاه از این اتفاق مطلع می شود.