دانلود جزوه کنترل صنعتی-مهندس احمد طهماسبي

Submitted by akhani on جمعه ۱۳۹۶/۴/۹ - ۱۵:۶
کنترل صنعتی

دانلود جزوه کنترل صنعتی-مهندس احمد طهماسبي
تعاريف و اصطلاحات:
سيستم كنترل اتوماتيك:اصولأ به وسايلي اطلاق مي گردد كه در هر لحظه به طور اتوماتيك و خود كار و بدون كمك
خارجي يك سلسله اعمال مدار را بررسي و اگر اختلافي در نتيجه پيش بيني شده داشته باشد آن را اصلاح كند.
فرآيند :عبارت است از يك سري تحولات زنجيره اي كه به سمت نتيجه مطلوب هدايت مي شوند.
حوزه اندازه گيري ) :(rangeمحدوده اي از دامنه تغييرات مورد اندازه گيري است كه عنصر اندازه گيري قادر به اندازه
گيري آن باشد.بنابر اين همواره بايد اندازه گيري را انتخاب نمود كه حوزه اندازه گيري آن دامنه تغييرات احتمالي كميت
مورد كنترل را تحت كنترل قرار دهد.
صفر اندازه گيري : معمولأ نقطه مشخصي را در حوزه اندازه گيري به عنوان نقطه صفر در نظر مي گيريم . مثلأ در اندازه
گيري هاي حرارت نقطه صفر زماني است كه آب يخ مي زند ، و در اندازه گيري فشار ،فشار اتمسفر به عنوان فشار صفر در
نظر گرفته مي شود

فصل ها
فصل اول : تعاريف و اصطلاحات در كنترل صنعتي
فصل دوم :
.۱اندازه گيرهاي وضعيت )مقاومتي ، سلفي ، خازني (
.۲روش هاي اندازه گيري دما
.۳روش هاي اندازه گيري فلو
.۴روش هاي اندازه گيري فشار
.۵روش هاي اندازه گيري سطح مايعات
فصل سوم :
.۱فرايند هاي صنعتي وبه دست آوردن تابع تبديل آن ها
.۲ساده سازي نمودار جعبه اي
فصل چهارم:
سنسور هاي بدون تماس
فصل پنجم : كنترل كننده ها
.۱كنترل كننده هاي PLC
.۲كنترل كننده هاي ON/OFFو PI